Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN:

👩‍💻👨‍💻 Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

⛔️⛔️⛔️ Tạm dừng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn.

☎️🖥📠 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng thông tin và hân hạnh phục vụ các tổ chức và Nhân dân!

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.