Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2019

Trên cơ sở Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về Tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2019.

Nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được thực hiện Quyền tham gia của mình, được phát biểu, trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm, nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các Lãnh đạo, các cơ quan và tổ chức có liên quan. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các ý kiến, kiến nghị của trẻ em được lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị lắng nghe, trả lời trực tiếp những tại Diễn đàn và tiếp tục xem xét giải quyết sau khi Diễn đàn kết thúc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

          Ngày 31/10/2019, UBND thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2019 tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố.