Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019

Trên cơ sở Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhằm cung cấp, trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, những người làm công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, phường, xã kiến thức tổng quan về giới, bình đẳng giới, pháp luật về bình đẳng giới, kỹ năng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo điều kiện cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp duy trì thực hiện tốt các hoạt động của Ban.

          Ngày 30/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

 

 

Hội nghị có sự tham gia của các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố;Lãnh đạo, công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; lãnh đạo UBND, nữ Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và tổ chức đoàn thể, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công chức Văn hóa - Xã hội các phường, xã; Trưởng các khối, thôn trên địa bàn thành phố.

 

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng – giảng viên khoa Nhà nước - Pháp luật, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai những nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Một số điểm mới trong Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và vai trò UBND thành phố, cấp xã trong thực hiện bình đẳng giới; phương pháp lồng ghép giới vào chương trình, kế hoạch hoạt động của UBND các cấp; Vấn đề giới trong các ngành và lĩnh vực, trong đó tập trung lồng ghép lĩnh vực chính trị trong công tác bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới  trong lĩnh vực chính trị; Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Kỹ năng lập kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; cách tham mưu của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý./.