Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tập huấn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo năm 2019

Trên cơ sở Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về tổ chức tập huấn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp xã và năng lực quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới năm 2019. Nhằm góp phần thúc đẩy sự tham gia tích cực, có hiệu quả của phụ nữ vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy khả năng trí tuệ, khẳng định vị trí, vai trò và phát triển năng lực về mọi mặt; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới.

          Ngày 10/10/2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo năm 2019.