Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THỦ TỤC MỜI THẦU, GỬI THƯ MỜI THẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

a) Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu;

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành HSMT, HSYC, thời gian đóng thầu, mở thầu.

- Trường hợp không áp dụng sơ tuyển, việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

b) Cách thức thực hiện:

- Thư mời thầu: Gửi trực tiếp đến nhà đầu tư trong danh sách ngắn

- Thông báo mời sơ tuyển, mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định     

d) Thời hạn giải quyết: Không có

đ) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền  hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bên mời thầu

- Cơ quan phối hợp: Không

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

h) Phí, Lệ phí: 300.000 đồng/gói/thứ tiếng (chưa bao gồm 10% VAT – Phụ lục III Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 10, mẫu 11, mẫu 13, mẫu 14 tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.