Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
189/BC-UBND 13-03-2023 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3/2023 (Từ ngày 11/02/2022 đến 10/3/2023)
185/BC-UBND 10-03-2023 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp Quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023
85/KH-UBND 02-03-2023 Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
118/BC-UBND 15-02-2023 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 02/2023
1083/BC-UBND 12-12-2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1047/BC-UBND 02-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
946/BC-UBND 15-11-2022 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 11/2022
857/BC-UBND 14-10-2022 Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10/2022
749/BC-UBND 13-09-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
681/BC-UBND 15-08-2022 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 8/2022
672/BC-UBND 12-08-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8/2022
635/BC-UBND 27-07-2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng từ 01/10/2021 đến 31/7/2022
475/BC-UBND 15-06-2022 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
465/BC-UBND 13-06-2022 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
467/BC-UBND 13-06-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
366/BC-UBND 13-05-2022 Báo cáo Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND thành phố Lạng Sơn năm 2021
932/UBND-TTr 29-04-2022 V/v đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
87/KH-UBND 21-04-2022 Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
43/KH-UBND 28-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
566/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Trình kỳ họp thứ hai - HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
1399/UBND-TTr 15-06-2020 Về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay
60/KH-UBND 26-02-2020 Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020
270 /GM-UBND 11-07-2019 Giấy mời dự Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng năm 2018