Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1393/QĐ-UBND 26-08-2022 QĐ công bố DM TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ - TB và XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1076/QĐ-UBND 27-06-2022 Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Nhà ở, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
878/SY-VP 10-06-2022 Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
961/QĐ-UBND 07-06-2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
926/QĐ-UBND 01-06-2022 Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Văn hóa cơ sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
925/QĐ-UBND 01-06-2022 QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý
914/QĐ-UBND 29-05-2022 Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
881/QĐ-UBND 24-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng
882/QĐ-UBND 24-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
797/QĐ-UBND 07-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
785/QĐ-UBND 05-05-2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
783/QĐ-UBND 04-05-2022 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
25/TTr-SKHĐT 21-04-2022 Tờ trình đề nghị phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn năm 2022
703/QĐ-UBND 18-04-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
571/SY-VP 12-04-2022 Quyết dịnh về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
535/SY-VP 30-03-2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
497/QĐ-UBND 22-03-2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UB cấp xã
408/QĐ- UBND 11-03-2022 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
265/SY-VP 07-02-2022 Sao y Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
182/SY-VP 24-01-2022 Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
124/SNN-VP 20-01-2022 V/v lựa chọn, đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2022
53/QĐ-UBND 10-01-2022 Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
509/QĐ-UBND 27-03-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN
1853/QĐ-BLĐTBXH 26-12-2018 Quyết định về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
1266 /QĐ-UBND 13-07-2017 Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2177 /QĐ-UBND 18-11-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn