Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1982/SLĐTBXH-NCC 29-09-2023 V/v đề nghị đăng tải thông tin và xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của Sở LĐ-TB&XH và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
890/SLĐTBXH-GDNN 11-05-2023 Về việc đăng tải thông tin và xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của Sở LĐTBXH và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
874/SLĐTBXH-KHTC 09-05-2023 xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của Sở LĐTBXH và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phân cấp, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tr
313/UBND-KT 15-02-2023 V/v xin ý kiến về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 của xã Quảng Lạc
2214/STTTT-TTBCXB 21-10-2022 V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025
7283/STP-XD&KTrVBQPPL 20-10-2022 V/v góp ý và đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
975/SNN-KHTC 26-05-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 202
220/BDT-VP 19-05-2022 V/v đề nghị đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
87/ĐĐBQH-VP 10-05-2022 V/v tham gia ý kiến dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
86/ĐĐBQH-VP 10-05-2022 V/v tham gia ý kiến dự án Luật Thanh tra(sửa đổi)
1283/SGDĐT-KHTC 10-05-2022 Về việc đăng tải, xin ý kiến tin dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
528/SNV-VP 09-05-2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND)
681/SCT-VP 28-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
69/ĐBQH- 26-04-2022 V/v tham gia ý kiến Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
1078/SGDĐT-GDTXCN 22-04-2022 V/v góp ý dự thảo dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
1092/SGDĐT-VP 22-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Chương trình y tế trường học
618/SLĐTBXH-BTXH 21-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, NQ của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn
1842/STP-HCTP&BTTP 21-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án và Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
436/SNV-XDCQ 21-04-2022 V/v phối hợp hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai lập Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn
85/CV-VHTT 13-04-2022 Công văn xin ý kiến các dự thảo Kế hoạch công tác gia đình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
76/VPĐP-KTHT 07-04-2022 Về việc xin ý kiến góp ý đề cương Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
576/SNN-QLCL 06-04-2022 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
721/UBND-LĐTB&XH 30-03-2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg
171/UBND-LĐTB&XH 22-01-2021 V/v góp ý dự thảo đề xuất nội dung quy định về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề về tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo quy đinh tại Điều 21 Nghị đ
78 /STC-QLNS 11-01-2019 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2019.