Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
84/TB-UBND 07-03-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
69/TB-UBND 20-02-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
42/TB-UBND 03-02-2023 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
33/TB-UBND 18-01-2023 Kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2023 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1230/TB-UBND 19-12-2022 Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1085/BC-UBND 13-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1211/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1174/TB-UBND 17-11-2022 Thông báo kết quả Tiếp công dân định kỳ (Kỳ 22) ngày 16/11/2022
1150/TB-UBND 08-11-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1100/TB-UBND 21-10-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/10/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1075/TB-UBND 07-10-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/10/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1042/TB-UBND 26-09-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
766/BC-UBND 16-09-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
933/TB-UBND 12-09-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 06/9/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
921/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo về việc thay đổi thời gian Tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố Lạng Sơn
893/TB-UBND 23-08-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
854/TB-UBND 09-08-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
638/BC-UBND 27-07-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo phục vụ kỳ họp Quốc hội, Số liệu từ 01/8/2021 ước thực hiện đến 31/7/2022)
807/TB-UBND 25-07-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/7/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
295-TB/TU 15-07-2022 THÔNG BÁO về việc thay đổi thời gian tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Lạng Sơn tháng 7 năm 2022
734/TB-UBND 06-07-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
706/TB-UBND 22-06-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
485/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
276/TB-HĐND 10-06-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
665/TB-UBND 07-06-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
635/TB-UBND 24-05-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/5/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
245/TB-HĐND 11-05-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
593/TB-UBND 09-05-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 4/5/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
540/TB-UBND 22-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/4/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
445/TB-UBND 05-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
284/TB-UBND 21-03-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu¬¬ nại của công dânKết quả tiếp công dân ngày 16/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
208/TB-HĐND 14-03-2022 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
268/TB-UBND 08-03-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
239/TB-UBND 23-02-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/02/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
204/TB-UBND 26-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/01/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
14/TB-UBND 07-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2022 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1271/TB-UBND 23-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 20/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1225/TB-UBND 08-12-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
129/TB-HĐND 15-11-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn
1155/TB-UBND 05-11-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1075/TB-UBND 22-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
1019/TB-UBND 05-10-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
914/TB-UBND 24-09-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
774/TB-UBND 20-08-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
646/TB-UBND 06-08-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 02/8/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
45/TB-HĐND 30-07-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 02/8/2021.
612/TB-UBND 23-07-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
521/TB-UBND 06-07-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đề nghị, khiếu nại của công dân.
499/TB-UBND 24-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
449/TB-UBND 07-06-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
402/TB-UBND 20-05-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1215/TB-HĐND 14-05-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 17/5/2021.
378/TB-UBND 10-05-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
332/TB-UBND 26-04-2021 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
259/TB-UBND 08-04-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
206/TB-UBND 19-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
110/TB-UBND 05-03-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/3/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
88/TB-UBND 22-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 19/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1178/TB-HĐND 19-02-2021 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Lạng Sơn ngày 01/3/2021.
70/TB-UBND 04-02-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/02/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
38/TB-UBND 21-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
06/TB-UBND 07-01-2021 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/01/2021 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1907/TB-UBND 23-12-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1852/TB-UBND 03-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/12/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiế nại của công dân.
161/TB-UBND 02-12-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/02/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1748/TB-UBND 04-11-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/11/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1726/TB-UBND 29-10-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 26/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1646/TB-UBND 06-10-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1579/TB-UBND 22-09-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1488/TB-UBND 04-09-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/9/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1452/TB-UBND 20-08-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/8/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
951/TB-UBND 06-08-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 03/8/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
754/TB-UBND 20-07-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/7/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
705/TB-UBND 07-07-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
658/TB-UBND 19-06-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/6/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
573/TB-UBND 04-06-2020 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/6/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
540/TB-UBND 22-05-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/5/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
259/TB-UBND 09-05-2020 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
492/TB-UBND 08-05-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/5/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
221/TB-UBND 04-03-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/3/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
110/TB-UBND 25-02-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020
125 /TB-UBND 05-02-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 04/02/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
45 /TB-UBND 20-01-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16/01/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
11 /TB-UBND 07-01-2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2020 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1224 /TB-UBND 19-12-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/12/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1181/TB-UBND 04-12-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/12/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1128/TB-UBND 21-11-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 18/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1059 /TB-UBND 04-11-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
1029 /TB-UBND 22-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
980 /TB-UBND 07-10-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
946 /TB-UBND 18-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
899 /TB-UBND 05-09-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 03/9/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
476 /TB-UBND 22-08-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
858 /TB-UBND 20-08-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 16/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
807 /TB-UBND 05-08-2019 Thông baó Kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
438-TB/TU 22-07-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân
763 /TB-UBND 19-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 17/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
663/TB-UBND 03-07-2019 Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 01/7/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.
622/TB-UBND 19-06-2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/6/2019 và ý kiến chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân của UBND thành phố.
181 /TB-VP 13-06-2019 Thông báo V/v tiếp công dân định kỳ ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố.