Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
663/TB-UBND 07-12-2022 TBKL của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
623/TB-UBND 09-11-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022 - 2025
570/TB-UBND 17-10-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
570/TB-UBND 17-10-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
484/TB-UBND 05-09-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002
478/TB-UBND 31-08-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
474/TB-UBND 27-08-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Lạng Sơn
364/TB-UBND 25-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
336/TB-UBND 13-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn
317/TB-UBND 06-06-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
311/TB-UBND 03-06-2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp một số công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (tại trụ sở TCD trung ương)
300/TB-UBND 31-05-2022 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 5 năm 2022)
283/TB-UBND 24-05-2022 TBKL của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
273/TB-UBND 20-05-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định CS hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn
272/TB-UBND 19-05-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
242/TB-UBND 06-05-2022 KL của đồng chí Dương Xuân Huyên, PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng GV và CBQL cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới
237/TB-UBND 02-05-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) (Ngày 27 tháng 4 năm 2022)
235/TB-UBND 29-04-2022 Thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung Báo cáo số 14/BC-SLĐTBXH ngày 24/3/2022 kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phương án xử lý hồ sơ hưởng chế độ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học
232/TB-UBND 28-04-2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc giảm tiền thuê tài sản tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021
210/TB-UBND 19-04-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 1) (Ngày 14 tháng 4 năm 2022)
206/TB-UBND 18-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
200/TB-UBND 14-04-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa -Lạng Sơn 2022
172/TB-UBND 05-04-2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2022
165/TB-UBND 29-03-2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
162/TB-UBND 28-03-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
152/TB-UBND 25-03-2022 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2022 (Ngày 18 tháng 3 năm 2022)
146/TB-UBND 21-03-2022 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Lạng Sơn
142./TB-UBND 21-03-2022 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo tham vấn Phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn
147/TB-UBND 21-03-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi
89/TB-UBND 18-02-2022 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc
653/TB-UBND 10-11-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 08 tháng 11 năm 2021)
652/TB-UBND 10-11-2021 TB KL của Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 02/11/2021 xem xét QĐ quy định xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
507/TB-UBND 08-09-2021 Thông báo kt luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
476/TB-UBND 25-08-2021 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 8 năm 2021)
421/TB-UBND 02-08-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 (ngày 28, 29 tháng 7 năm 2021)
418/TB-UBND 29-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
377/TB-UBND 14-07-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/7/2021 về việc xem xét dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
355/TB-UBND 01-07-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
346/TB-UBND 27-06-2021 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 3) (ngày 23 tháng 6 năm 2021)
336/TB-UBND 23-06-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
326/TB-UBND 18-06-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dụ
323/TB-UBND 17-06-2021 Thông bao kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
270/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 20 tháng 5 năm 2021)
227/TB-UBND 07-05-2021 Thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
223/TB-UBND 05-05-2021 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2021 (kỳ 2) (ngày 29 tháng 4 năm 2021)
220/TB-UBND 04-05-2021 THông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021 - 2025
218/TB-UBND 28-04-2021 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 26 tháng 4 năm 2021)
36/TB-UBND 19-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về phương án đề xuất bố trí cụm công trình nghệ thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10
14/TB-UBND 12-01-2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
660/TB-UBND 04-12-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (ngày 24 tháng 11 năm 2020)
560/TB-UBND 15-10-2020 Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020
559/TB-UBND 14-10-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020(ngày 09 tháng 10 năm 2020)
558/TB-UBND 13-10-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 05 tháng 10 năm 2020)
528/TB-UBND 30-09-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 28 tháng 9 năm 2020)
524/TB-UBND 28-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020 (ngày 23 tháng 9 năm 2020)
473/TB-UBND 04-09-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
452/TB-UBND 24-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG XD NNM 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công
428/TB-UBND 13-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
413/TB-UBND 07-08-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
406/TB-UBND 04-08-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020
369/TB-UBND 16-07-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
340/TB-UBND 27-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 23/6/2020.
338/CV-UBND 25-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 kỳ 2
332/TB-UBND 23-06-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
325/TB-UBND 19-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 15 tháng 6 năm 2020)
310/TB-UBND 10-06-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
293/TB-UBND 02-06-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020 (ngày 27/5/2020)
289/TB-UBND 01-06-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 25 tháng 5 năm 2020)
275/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển TP Lạng Sơn đến năm 2020
276/TB-UBND 25-05-2020 Kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 5 năm 2020)
271/TB-UBND 20-05-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã
220/TB-UBND 15-04-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 13 tháng 4 năm 2020)
217/TB-UBND 14-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.
217/TB-UBND 14-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tác động của dịch covid - 19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.
213/TB-UBND 10-04-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, giải quyết vướng mắc về đất tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn của Công ty TNHH Thành Long
205/TB-UBND 06-04-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 30/3/2020 về xem xét kế hoạch rà soát phương tiện vận tải và đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
178/TB-UBND 26-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 23 tháng 3 năm 2020)
175/TB-UBND 25-03-2020 Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/3/2020 về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn
165/TB-UBND 24-03-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020
163/TB-UBND 23-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 16 tháng 3 năm 2020)
146/TB-UBND 14-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 09 tháng 3 năm 2020)
142/TB-UBND 10-03-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 04/3/2020
137/TB-UBND 09-03-2020 Kết luận của đ/c Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, DL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
125/TB-UBND 03-03-2020 Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 về xem xét nội dung Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
120/TB-UBND 02-03-2020 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 24 tháng 02 năm 2020)
96/TB-UBND 19-02-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020
84/TB-UBND 17-02-2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; dự thảo Quy chế quản lý văn bản điện tử và Quy c
86/TB-UBND 17-02-2020 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
77/TB-UBND 14-02-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh quản lý theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
24/TB-UBND 13-01-2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
724 /TB-UBND 20-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/12/2019 xem xét về phương án quy hoạch chi tiết các Khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
706 /TB-UBND 12-12-2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
702 /TB-UBND 05-12-2019 Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
685 /TB-UBND 25-11-2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 18 tháng 11 năm 2019)
682 /TB-UBND 22-11-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2019 (ngày 19/11/2019)
661 /TB-UBND 14-11-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (ngày 11/11/2019)
657 /TB-UBND 12-11-2019 Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 04 tháng 11 năm 2019)
625 /TB-UBND 24-10-2019 Thông báo kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 21 tháng 10 năm 2019)
621 /TB-UBND 22-10-2019 Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019 (ngày 17/10/2018)
615 /TB-UBND 18-10-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019