Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1126/BC-UBND 19-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 12/2022
1074/BC-UBND 09-12-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; kiểm tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
765/BC-UBND 16-09-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; kiểm tra 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
1831/KL-UBND 25-07-2022 Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
1485/QĐ-UBND 24-06-2022 Quyết định thanh tra đối với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố
486/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
847/KL-UBND 21-04-2022 Kết luận thanh tra Việc thực hiện công tác quản lý thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố
818/KL-UBND 19-04-2022 Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với trường Mầm non Hoàng Văn Thụ
291/BC-UBND 18-04-2022 Báo cáo Sai phạm về đất đai được phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra tháng 4 (Số liệu báo cáo từ 10/3/2021 đến 10/4/2022)
288/BC-UBND 18-04-2022 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 21 (Từ 01/01/2022 đến 15/4/2022)
274/BC-UBND 13-04-2022 Báo cáo tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (Từ 01/7/2015 đến ngày 31/12/2021)
269/BC-UBND 12-04-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4/2022
576/QĐ-UBND 23-03-2022 Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với Trường THCS Mai Pha
575/QĐ-UBND 23-03-2022 Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với Trường Mầm non Hoa Hồng
193/BC-UBND 15-03-2022 Báo cáo Sai phạm về đất đai được phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra tháng 3 (Số liệu báo cáo từ 10/02/2021 đến 10/3/2022)
196/BC-UBND 15-03-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; kiểm tra Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022 (Phục vụ Báo cáo định kỳ của Thanh tra Chính phủ theo Thông tư số 02)
183/BC-UBND 10-03-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3/2022
125/BC-UBND 16-02-2022 Báo cáo Sai phạm về đất đai được phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra tháng 02 (Số liệu báo cáo từ 10/01/2021 đến 10/02/2022)
107/BC-UBND 14-02-2022 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 02/2022
89/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính; quản lý sử dụng tài sản công đối với Trường TH Chi Lăng ( năm 2022)
55/QĐ-UBND 11-01-2022 Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra Đội trật tự đô thị thành phố (Nguyễn Đình Toàn)
3626/KL-UBND 24-12-2021 Kết luận thanh tra trường THCS Vĩnh Trại - Công tác quản lý thu chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản công (năm 2021)
3627/KL-UBND 22-12-2021 Kết luận Thanh tra trường Tiểu học Kim Đồng - Thanh tra công tác quản lý thu chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản công (năm 2021)
4322/QĐ-UBND 26-11-2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 (Thanh tra thành phố)
958/BC-UBND 23-11-2021 Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 và dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022
943/BC-UBND 18-11-2021 Báo cáo sai phạm về đất đai qua hoạt động thanh tra, kiểm tra ( tháng 11)
1178/TB-UBND 18-11-2021 Thông báo kết luận kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Tam Thanh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư năm 2021
3318/UBND-TTr 12-11-2021 V/v yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra năm 2021 và xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
915/BC-UBND 12-11-2021 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11/2021
4161/QĐ-UBND 09-11-2021 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của CT UBND phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng trong công tác TCD, giải quyết đơn thư
296/KH-UBND 08-11-2021 Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của CT UBND phường Tam thanh, xã Hoàng Đồng
886/BC-UBND 29-10-2021 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận qua thanh tra ngân sách tại Thành phố Lạng Sơn
861/QĐ-UBND 06-04-2021 Quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra (Thanh tra UBND xã Quảng Lạc)