Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
441/BC-UBND 07-06-2022 Báo cáo công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
433/QĐ-UBND 28-02-2022 Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/12/2022
432/QĐ-UBND 28-02-2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
96/BC-UBND 08-02-2022 Báo cáo Về việc cho phép điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (giai đoạn từ 01/03/2022 đến ngày 31/12/2022)
56/BC-UBND 20-01-2022 Báo cáo về việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị đầu năm 2022; đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
30/BC-UBND 13-01-2022 Báo cáo Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng
44/QĐ-UBND 07-01-2022 Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/12/2022
4912/QĐ-UBND 31-12-2021 Quyết định Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022
941/BC-UBND 09-11-2021 Báo cáo Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố
4004/QĐ-UBND 26-10-2021 Quyết định về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
167/TTr-UBND 22-10-2021 Tờ trình Về việc thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025
3099/UBND-QLĐT 21-10-2021 V/v báo cáo tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố
854a/BC-UBND 19-10-2021 Báo cáo Tình hình thu giá dịch vụ VSMT và kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
158/TTr-UBND 12-10-2021 Tờ trình Về việc thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025
2627/UBND-TNMT 07-09-2021 V/v Cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Đề án tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2577/UBND-TNMT 31-08-2021 V/v rà soát, thống kê các tuyến đường, phố phát sinh trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn năm 2022 -2025
2563/QĐ-UBND 31-08-2021 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm Hồ Phú lộc IV
2370/QĐ-UBND 17-08-2021 Quyêt định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý cục bộ thu gom nước thải gây ô nhiễm hồ Phú Lộc IV
2347/UBND-TNMT 14-08-2021 V/v Cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Đề án tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
618/BC-UBND 26-07-2021 Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, phương án triển khai từ ngày 01/01/2022 và các năm tiếp theo
673/UBND-QLDA 25-03-2021 Về việc quản lý, khai thác và sử dung hạng mục nạo vét suối và thu gom nước thải đoạn từ Phú Lộc III đến hồ Phú Lộc IV
166/QĐ-UBND 20-01-2021 Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nạo vét, chỉnh trang đường dạo quanh hồ Phú Lộc IV Hạng mục: Thu gom nước thải và nạo vét suối Lao Ly đoạn từ Phú Lộc III đến hồ Phú Lộc IV
1004/BC-UBND 24-11-2020 Báo cáo Về việc quy hoạch các địa điểm tập kết, thu gom rác thải tại từng địa bàn cụ thể để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý rác thải bước 1 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2915/UBND-TCKH 20-11-2020 V/v thực hiện thu gom rác thải tại các xã thực hiện theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố.
899/BC-UBND 23-10-2020 Báo cáo đính chính dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
2594/UBND-QLĐT 16-10-2020 V/v quy hoạch các địa điểm tập kết, thu gom rác thải tại từng địa bàn cụ thể để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý rác thải bước 1 trên địa bàn.
178/TTr-UBND 25-09-2020 Tờ trình đề nghị thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
2387/QĐ-UBND 24-09-2020 Quyết định Về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2328/QĐ-UBND 21-09-2020 Quyết định Về việc Kiện toàn Ban quản lý dịch vụ công ích Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2020;
591/BC-UBND 16-07-2020 Báo cáo Tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và dự toán chi kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (năm 2018,2019,2020)
1546/UBND-TNMT 26-06-2020 V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt
1082/UBND-TNMT 08-05-2020 V/v tiếp tục mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn (lần 2)
139/KH-UBND 07-05-2020 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
617/UBND-TNMT 23-03-2020 V/v mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố