Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
489/BC-UBND 16-06-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2022, nhiệm vụ công tác tháng 7/2022
385/BC-UBND 18-05-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2022, nhiệm vụ công tác tháng 6/2022
284/BC-UBND 15-04-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác tháng 5/2022
203/BC-UBND 16-03-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2022, nhiệm vụ công tác tháng 4/2022
115/BC-UBND 14-02-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2022, nhiệm vụ công tác tháng 03/2022
21/BC-UBND 11-01-2022 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2022, nhiệm vụ công tác tháng 02/2022
1067/BC-UBND 20-12-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2021, nhiệm vụ công tác tháng 1/2022
4899/QĐ-UBND 19-12-2021 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
980/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
951/BC-UBND 19-11-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11/2021, nhiệm vụ công tác tháng 12/2021
858/BC-UBND 20-10-2021 Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 10/2021, nhiệm vụ công tác tháng 11/2021
773/BC-UBND 21-09-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2021, nhiệm vụ công tác tháng 10/2021
2297/UBND-VP 21-08-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2021, nhiệm vụ công tác tháng 9/2021
598/BC-UBND 20-07-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2021, nhiệm vụ công tác tháng 8/2021
506/BC-UBND 24-06-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2021, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021.
379/BC-UBND 20-05-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2021, nhiệm vụ công tác tháng 6/2021
226/BC-UBND 23-03-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3/2021, nhiệm vụ công tác tháng 4/2021
133/BC-UBND 20-02-2021 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2021, nhiệm vụ công tác tháng 03/2021
40/BC-UBND 15-01-2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2021, nhiệm vụ công tác tháng 02/2021
1135/BC-UBND 23-12-2020 Báo cáo tinh hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Tháng 12/2020, nhiệm vụ công tác tháng 01/2021
885/BC-UBND 21-10-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020, nhiệm vụ công tác tháng 11/2020
811/BC-UBND 22-09-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2020, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
602/BC-UBND 20-07-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2020, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
508/BC-UBND 23-06-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6/2020, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.
307/BC-UBND 21-04-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2020, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020
709 /BC-UBND 20-09-2019 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9/2019, nhiệm vụ công tác tháng 10/2019