Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10/CTr-UBND 02-07-2021 Chương trình Công tác tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn
09/CTr-UBND 03-06-2021 Chương trình Công tác tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn
08/CTr-UBND 29-04-2021 Chương trình Công tác tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn
07/CTr-UBND 05-04-2021 Chương trình Công tác tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn
06/CTr-UBND 03-03-2021 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 3 năm 2021
03/CTr-UBND 03-02-2021 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 02 năm 2021
02/CTr-UBND 07-01-2021 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 01 năm 2021
01/CTr-UBND 04-01-2021 Chương trình làm việc năm 2021 của UBND thành phố Lạng Sơn
23/CTr-UBND 04-12-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 12 năm 2020
23/CTr-UBND 04-12-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 12 năm 2020
21/CTr-UBND 03-11-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 11 năm 2020
20/CTr-UBND 05-10-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 10 năm 2020
16/CTr-UBND 31-08-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 9 năm 2020
53/TB-VP 14-08-2020 Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)
13/CTr-UBND 05-08-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 8 năm 2020
12/CTr-UBND 03-07-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 7 năm 2020
11/CTr-UBND 02-06-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2020
10/CTr-UBND 06-05-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 5 năm 2020
09/CTr-UBND 01-04-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 4 năm 2020
08/CTr-UBND 04-03-2020 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 3 năm 2020
05 /CTr-UBND 04-02-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 02 năm 2020
01 /CTr-UBND 07-01-2020 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 01 năm 2020
21 /CTr-UBND 31-12-2019 Chương trình làm việc của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2020
20 /CTr-UBND 03-12-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 12 năm 2019
17 /CTr-UBND 28-11-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 12 năm 2018
18 /CTr-UBND 30-10-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 11 năm 2019
17/CTr-UBND 04-10-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 10 năm 2019
16 /CTr-UBND 06-09-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 9 năm 2019
14 /CTr-UBND 02-08-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 8 năm 2019
14 /CTr-UBND 02-08-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 8 năm 2019
13/CTr-UBND 27-06-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 7 năm 2019
13/CTr-UBND 27-06-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 7 năm 2019
169/TB-VP 07-06-2019 Thông báo Lịch công tác của Thường trực HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn (Từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019)
11 /CTr-UBND 30-05-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2019
11 /CTr-UBND 30-05-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2019
09/CTr-UBND 26-04-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 5 năm 2019
09/CTr-UBND 26-04-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 5 năm 2019
07 /CTr-UBND 02-04-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 4 năm 2019
07 /CTr-UBND 02-04-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 4 năm 2019
04 /CTr-UBND 01-03-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 3 năm 2019
04 /CTr-UBND 01-03-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 3 năm 2019
02 /CTr-UBND 31-01-2019 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 02 năm 2019
02 /CTr-UBND 31-01-2019 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 02 năm 2019
20 /CTr-UBND 02-01-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 01 năm 2019
20 /CTr-UBND 02-01-2019 Chương trình Công tác của UBND thành phố tháng 01 năm 2019
1152/QĐ-TU 16-03-2018 Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2018 của Thành uỷ Lạng Sơn