Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
466/TB-UBND 08-04-2022 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 thành phố Lạng Sơn
175/TC-UBND 04-04-2022 Thông cáo báo chí về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
21/BC-CCTK 01-04-2022 Báo cáo hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội sơ bộ năm 2021
16a/TB-UBND 10-01-2022 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021
09/QĐ-UBND 04-01-2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Lạng Sơn
37/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022
981/BC-UBND 30-11-2021 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022 (Trình kỳ họp HĐND)
1040/TB-UBND 14-10-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021
2410/QĐ-UBND. 20-08-2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Lạng Sơn
21/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020
22/NQ-HĐND 29-07-2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021
580/TB-UBND. 14-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 - Thành phố Lạng Sơn
105/TTr-UBND 09-07-2021 Tờ trình Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2020 (trình kỳ họp HĐND Khóa XXI, kỳ họp thứ hai)