Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
996/QĐ-UBND 13-06-2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
946/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
137/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Mai Pha (Tháng 4)
103-163/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ (Tháng 4)
106,130a/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng (Tháng 4)
109-170/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở có thời hạn cấp xây dựng tại phường Tam Thanh (Tháng 4)
104-164/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng (Tháng 4)
108-168/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại (Tháng 4)
107-155/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh (Tháng 4)
1337/QĐ-UBND 10-05-2022 Bản đồ quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030
39-101/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
36-98/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
444/BC-HĐBT 01-04-2022 Báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề xuất tính hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Trạm y tế phường Tam Thanh
38-102/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
46-83/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
37,75/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
42-100/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
419/TB-UBND 31-03-2022 Thông báo Xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
31,32/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
21/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Mai Pha
28-35/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
20-29/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
19,27,33/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
254/UBND-QLĐT 14-02-2022 Về việc Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo Quy hoạch được duyệt
53/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
222/QĐ-UBND 28-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất chợ bờ sông, trụ sở cũ của Sở Xây dựng và Sở Tài chính)
431-525/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
489-523/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
77/UBND-TNMT 12-01-2022 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn
422-518/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
483-527/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi lăng
487/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
447-524/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
2582/QĐ-UBND 04-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2404/QĐ-UBND 10-12-2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Trụ sở làm việc cũ Cục Thuế tỉnh)
14-451/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
349-384/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường vĩnh Trại
402-480/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
430-476/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
380-526/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
436/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
1127/TB-UBND 04-11-2021 Thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để cập nhật vào KHSD đất năm 2022
387-525/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
412-425/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
312-426/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
87-427/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
265a-424/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
2747/UBND-TNMT 17-09-2021 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn
171-376/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
256-361/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
386-349/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép,cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
352-382/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh GP cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
266-381/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
1833/QĐ-UBND 11-09-2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2594-2597/QĐ-UBND 06-09-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
97,286,288,291,294,305,318,323,324,326/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
181,197,255,299,301,309,310,313,315,316,329,330,335,340,341,343/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng phường Đông Kinh
72,213,220,249,295,298,307,317,319,320,322,325,332,333,336/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
282,283,285,289,290,292,293,302,303,304,311,312,327,328,334,338,342,344/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
306,331,339/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
197,284,287,296,300,308,314,321,337/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
560/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND khóa XXI)
1337/QĐ-UBND 06-07-2021 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
251,257,259,266,273,275,278,280/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
106,126,,135,244,246,248,252,253,265,269,,276/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
59,167,247,250,254,267,268,270,274,274,279/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
241,243,245,255,256,258,260,261,262,263,,264,272,277,281/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
43,242,265a,271,332/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
182,198,201,202,202,210,213,214,219,220,231,232/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng phường Vĩnh Trại
192,206,207,216,217,222,125,13/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
196,197,127,200,208,223,224,234,235/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
193,199,205,221,225,226,227,228,229,237/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
236,230,225,233,,218,209,204,203,195,194,211,212,215/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
08/2021/NQ-HĐND 18-05-2021 Nghị quyết HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn 2021-2030
240/GPXD-UBND 17-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
238,239/GPXD-UBND 17-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
2852/QĐ-UBND 14-01-2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2595/QĐ-UBND 14-12-2020 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm y tế, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
2338/QĐ-UBND 10-11-2020 Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
1788/QĐ-UBND 11-09-2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất thuộc Lô N17, Lô N18 Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
665/QĐ-UBND 18-04-2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2735/QĐ-UBND 30-12-2019 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn
2664/QĐ-UBND 25-12-2019 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2494/QĐ-UBND 07-12-2018 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
103/QĐ-UBND 19-01-2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
333/QĐ-UBND 06-03-2015 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn