Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
270-390/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
332-396/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
346-388/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
392/GPSC 15-11-2022 Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở có thời hạn xã Mai Pha
327-397/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
333-383/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
337-395/GPXD 15-11-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
261-320/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
313/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
311,318/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
307-323/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng có thời hạn cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
302-305/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
304-319/GPXD-UBND 22-09-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
216-248/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Hoàng Văn Thụ
213a-265/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Hoàng Văn Thụ
176-251/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Đông Kinh
250/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
263-286/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
87-247/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Vĩnh Trại
267-301/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
219-252/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Tam Thanh
231/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Mai Pha
197-290/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
222-254/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng và Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại phường Chi Lăng
172-300/GPXD 03-08-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
1640/UBND-TNMT 06-07-2022 V/v giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Lăng Văn Chỉ
45-213a/GPXD-UBND 04-07-2022 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
50-210/GPXD-UBND 04-07-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
11-206/GPXD-UBND 04-07-2022 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
76-205/GPXD-UBND 04-07-2022 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
40a-211/GPXD-UBND 04-07-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
996/QĐ-UBND 13-06-2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
946/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
106,130a/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng (Tháng 4)
109-170/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng và giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở có thời hạn cấp xây dựng tại phường Tam Thanh (Tháng 4)
104-164/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng (Tháng 4)
108-168/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại (Tháng 4)
107-155/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh (Tháng 4)
137/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Mai Pha (Tháng 4)
103-163/GPXD-UBND 12-05-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ (Tháng 4)
1337/QĐ-UBND 10-05-2022 Bản đồ quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030
36-98/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
444/BC-HĐBT 01-04-2022 Báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề xuất tính hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Trạm y tế phường Tam Thanh
38-102/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
46-83/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
37,75/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
42-100/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
39-101/GPXD-UBND 01-04-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
419/TB-UBND 31-03-2022 Thông báo Xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
21/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Mai Pha
28-35/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
20-29/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
19,27,33/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
31,32/GPXD-UBND 18-03-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
53/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
254/UBND-QLĐT 14-02-2022 Về việc Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo Quy hoạch được duyệt
222/QĐ-UBND 28-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất chợ bờ sông, trụ sở cũ của Sở Xây dựng và Sở Tài chính)
489-523/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
77/UBND-TNMT 12-01-2022 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn
422-518/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
483-527/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi lăng
487/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
447-524/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
431-525/GPXD-UBND 12-01-2022 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
2582/QĐ-UBND 04-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2404/QĐ-UBND 10-12-2021 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Trụ sở làm việc cũ Cục Thuế tỉnh)
349-384/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường vĩnh Trại
402-480/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
430-476/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
380-526/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
436/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại xã Hoàng Đồng
14-451/GPXD-UBND 12-11-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
1127/TB-UBND 04-11-2021 Thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để cập nhật vào KHSD đất năm 2022
387-525/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
412-425/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
312-426/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
87-427/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
265a-424/GPXD-UBND 07-10-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
2747/UBND-TNMT 17-09-2021 V/v công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn
256-361/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
386-349/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép,cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
352-382/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng và điều chỉnh GP cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
266-381/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
171-376/GPXD-UBND 16-09-2021 Giấy phép xây dựng cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
1833/QĐ-UBND 11-09-2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2594-2597/QĐ-UBND 06-09-2021 Quyết định về việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
181,197,255,299,301,309,310,313,315,316,329,330,335,340,341,343/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng phường Đông Kinh
72,213,220,249,295,298,307,317,319,320,322,325,332,333,336/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
282,283,285,289,290,292,293,302,303,304,311,312,327,328,334,338,342,344/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
306,331,339/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại xã Mai Pha
197,284,287,296,300,308,314,321,337/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
97,286,288,291,294,305,318,323,324,326/GPXD-UBND 04-08-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
560/BC-UBND 09-07-2021 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND khóa XXI)
1337/QĐ-UBND 06-07-2021 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
106,126,,135,244,246,248,252,253,265,269,,276/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Chi Lăng
59,167,247,250,254,267,268,270,274,274,279/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Vĩnh Trại
241,243,245,255,256,258,260,261,262,263,,264,272,277,281/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Đông Kinh
43,242,265a,271,332/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Tam Thanh
251,257,259,266,273,275,278,280/GPXD-UBND 18-06-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ
192,206,207,216,217,222,125,13/GPXD-UBND 19-05-2021 GPXD cấp xây dựng tại phường Hoàng Văn Thụ