Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn

20 năm xây dựng và phát triển”

-----

Tài liệu liên quan được gửi theo đường dẫn sau: https://drive.google.com/file/d/1eT-WaJUKKKwDPYY4xNvHryyfP2Kbsq86/view?usp=sharing

Căn cứ Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 29/12/2021 của Thành uỷ Lạng Sơn về “Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành uỷ năm 2022”. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển” như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển” là cuộc thi thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022); qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Thiết thực cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn ra sức thi đua lao động, học tập và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2- Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

- Cuộc thi phải được tổ chức đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, có ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, THỂ LỆ CUỘC THI

1- Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí và Nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi).

2- Nội dung

Tìm hiểu quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn, những kết quả đạt được về kinh tế, phát triển đô thị, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền sau 20 năm thành lập, mục tiêu phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 đã được chỉ ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII.

3- Hình thức

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức tự luận, trả lời 04 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi.

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. Bài thi đóng thành quyển, trên bìa ghi rõ tên cuộc thi, họ và tên người tham gia, chức vụ, cơ quan, đơn vị, số điện thoại liên hệ. Mỗi cá nhân gửi 01 bài dự thi. Trình bày bài dự thi theo Thể lệ Cuộc thi quy định; khuyến khích các bài dự thi trình bày sáng tạo, nêu bật được thành tựu đạt được sau 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn…

4- Lộ trình thời gian

- Tháng 03/2022: triển khai kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Thể lệ cuộc thi, câu hỏi, đáp án cuộc thi.

- Từ tháng 04 đến tháng 07/2022: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí và Nhân dân tham gia làm bài dự thi.

- Từ 01/8 đến 15/8/2022: Các Chi, đảng bộ tiến hành thu bài và gửi các bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Thành uỷ) chậm nhất 17 giờ 00, ngày 15/8/2022.

- Từ 16/8 đến 30/9/2022: Ban Giám khảo cuộc thi chấm, lựa chọn các bài dự thi có chất lượng để báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, trao giải thưởng.

- Tháng 10/2022: Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

5- Thể lệ Cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi (gồm thể lệ, câu hỏi và gợi ý trả lời ban hành riêng).

6- Cơ cấu, số lượng giải thưởng Cuộc thi

Ban Tổ chức căn cứ Thể lệ Cuộc thi tổ chức chấm điểm, xem xét, lựa chọn các bài thi có chất lượng trao giải thưởng Cuộc thi như sau:

* Khen thưởng cá nhân: Tặng Giấy chứng nhận giải thưởng của Ban tổ chức cuộc thi kèm tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải, cụ thể:

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- 05 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

* Khen thưởng tập thể:

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng.

- 01 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- 02 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

7- Kinh phí tổ chức: Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, thực hiện theo quy định hiện hành.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy

- Trên cơ sở kế hoạch này và Thể lệ cuộc thi, các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ phổ biến, triển khai, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi; yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham gia. Tuyên truyền, vận động cán bộ hưu trí và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

- Đảng uỷ các phường, xã; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi đến các chi bộ trực thuộc và các trường học để cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

- Các đơn vị gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Thành uỷ) chậm nhất 17 giờ 00 phút, ngày 15/8/2022.

2- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai cuộc thi. Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Thể lệ Cuộc thi; phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Cuộc thi; tổng hợp kết quả triển khai Cuộc thi, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường lan toả, chia sẻ các thông tin của cuộc thi trên các trang thông tin điện tử, trang fanpage của thành phố và các cơ quan, đơn vị.

3- Văn phòng Thành ủy: Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”. Yêu cầu các chi, Đảng bộ và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Lạng Sơn về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”; Quyết định số 463-QĐ/TU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”;

 Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển” như sau:

          I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI

          Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí và Nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi).

          III. HÌNH THỨC THI

          1. Quy định về bài dự thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết, viết tay hoặc đánh máy; sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt. Bài dự thi của các cá nhân phải trả lời đầy đủ 04 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi; thể hiện sự hiểu biết về quá trình 20 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn (Có câu hỏi và đề cương tham khảo gửi kèm theo). Khuyến khích việc sử dụng hình ảnh minh họa thêm cho bài thi.

          Bài dự thi được đóng thành quyển, đánh số trang, ngoài bìa ghi rõ bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển”; các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, số điện thoại (nếu có).

 

          Bài dự thi không hợp lệ là bài thi không trả lời đủ 04 câu hỏi của Ban Tổ chức hoặc sao chép giống nhau dưới mọi hình thức; nộp bài dự thi chậm so với quy định của Ban Tổ chức cuộc thi, Bài viết không quá 2.000 từ.

          Ban Tổ chức không trả lại các bài viết đã dự thi và có toàn quyền sử dụng các bài dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn.

          2. Thời gian, địa chỉ gửi bài dự thi

          - Thời gian thi: Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi (tháng 04/2022). Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi là 17 giờ 00 ngày 15/8/2022 (tính theo dấu Bưu điện). Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên.

          - Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi qua Ban Tuyên giáo Thành ủy - tầng 4 trụ sở Thành ủy Lạng Sơn, số 45 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (Phụ trách tiếp nhận bài dự thi: đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Số điện thoại: 0347.544.701).

          3. Chấm thi

          Ban Giám khảo cuộc thi tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm được quy định tại Thể lệ này.

          IV. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, NGUYÊN TẮC XÉT GIẢI

          1. Tiêu chí chấm điểm: Áp dụng thang điểm 100

          1.1. Điểm về nội dung: 80 điểm

          Câu 1: 10 điểm

          Câu 2: 15 điểm

          Câu 3: 15 điểm

          Câu 4: 40 điểm

          Bài dự thi nêu đủ ý, có bố cục chặt chẽ, bám sát đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 4 câu hỏi bài thi viết do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành.

          1.2. Điểm về hình thức: 10 điểm

          Bài dự thi trình bày sạch, đẹp, khoa học, có hình ảnh minh họa phù hợp.

          1.3. Điểm cộng: 10 điểm

          Bài viết nêu đầy đủ nội dung quá trình 20 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của thành phố Lạng Sơn. Khuyến khích đối với các bài viết có nhiều sự đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu lịch sử, bài viết sâu sắc, có chất lượng, đảm bảo tuân thủ Thể lệ Cuộc thi.

          2. Cơ cấu, số lượng và giá trị giải thưởng

          * Khen thưởng cá nhân: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm tiền thưởng cho các cá nhân đạt giải, cụ thể:

          - 01 giải nhất: 5.000.000 đồng.

          - 02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

          - 05 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

          - 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

          * Khen thưởng tập thể: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi kèm tiền thưởng cho các tập thể đạt giải, cụ thể:

          - 01 giải nhất: 5.000.000 đồng.

          - 01 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

          - 02 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

          3. Nguyên tắc xét giải: Xét từ cao xuống thấp theo số điểm của bài dự thi.

          V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

          Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022).

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Thể lệ cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung, thể lệ cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức cuộc thi./.

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo