Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập TPLS on 18 January 2018

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Phạm Đức Huân

0914668253

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Hường

0983563866

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Chủ tịch UBND thành phố            

Đ/c Nguyễn Văn Hạnh

0988299666

Phó Chủ tịch UBND thành phố     

Đ/c Đặng Quốc Minh

0989160819

Phó Chủ tịch UBND thành phố           

Đ/c Nông Bích Diệp

0888921982 

            

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

Chánh Văn phòng

Đ/c Hoàng Thái Lâm

0941133444

Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Quân

0965622938

 

Phó Chánh Văn phòng

 

Đ/c Lăng Thị Trịnh

0886768999

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

0979871526

Phó Chánh Thanh tra

 

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Hoàng Văn Đức

0978002682

Đ/c Nguyễn Thị Phương

0976618406

 

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Ngô Bích Hợp

0836950678

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Trân Phương

0944065517

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

0985588358

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

0915035699

Đ/c Nguyễn Đình Toàn

0849268666

 

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Phạm Công Cường

0906178988

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Tô Thị Na

0917292121

Đ/c Lý Minh Hải

0982025369

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Trần Thị Mai Anh

0915475925

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Thị Thu Thủy

0915476234

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hà Quang Nam

0914777252

                                                                      PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Vi Văn Ba

0912157157

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lương Thị Mỹ Dung

0982190838

                                                   PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

0838889838

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Duy Trường

0936194589

Đ/c Đoàn Đức Thanh

0913278585

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đinh Bằng Sơn

0916531866

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Bùi Ngọc Đức

0912738709

Đ/c Lương Thị Thơm

0982066068

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

 Đ/c Hoàng Minh Thảo

0915601388

Phó Trưởng phòng

Đ/c Vũ Lê Dũng

0949783666

Phó Trưởng phòng

Đ/c Phạm Thị Thuận

0977236005

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

0989655789

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

0836991916

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Ngọc

0852866688