Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 14 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
181 /TB-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành