Nhảy đến nội dung
Submitted by Tổng biên tập on 22 December 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
100/NQ-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành