Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Phu luc kem theo CCHC nam 2021 TPLS.docx 26.12 KB