Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 15 January 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
419,420,517,518,519,523,524,530,532,535/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành