Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 26 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
38/NQ-UBBC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
23-4-DS-chính-thức-ng-ứng-cử-ĐBHĐND-TP.xls 169.5 KB