Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 12 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
422-518/GPXD-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành