Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 31 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
535/SY-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Phu luc.pdf 2.4 MB