Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 29 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4322/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
Phu luc KH thanh tra 2022.doc 42.5 KB