Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 5 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
785/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
2. Phu luc TTHC.pdf 529.79 KB