Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp cấp huyện; công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ hợp lệ, chuyển Phòng Nội vụ cấp huyện.
Bước 2. Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng khen, đóng dấu cấp phát cho đơn vị, cá nhân trình khen.
Bước 4. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình biết
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố hoặc gửi đến qua thông qua hệ thống Bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng (02 bản);
- Biên bản bình xét và kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín của HĐTĐKT cùng cấp (02 bản);
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến.
h) Lệ phí: Không
 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Chủ thể là cá nhân có thành đề nghị tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công 
nhân, viên chức; Danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" được xét tặng cho Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013.
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; (Bổ sung)
- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Quyết định số 1052/QĐ/BNV ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


06. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện; công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ hợp lệ, chuyển Phòng Nội vụ cấp huyện.
Bước 2. Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 3. Khi có quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết Giấy khen, đóng dấu cấp phát cho đơn vị, cá nhân trình khen.
Bước 4. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình biết
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện, thành phố hoặc gửi đến qua thông qua hệ thống Bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
 * Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân) (02 bản).
- Biên bản họp xét Hội đồng thi đua đề nghị khen thưởng của cấp trình UBND huyện,  thành phố (02 bản).
- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng của tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc theo đợt, chuyên đềt; ảnh hưởng của thành tích đó đối với đơn vị, địa phương (02 bản).
* Số lượng: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thành phố
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng Giấy khen.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể mẫu số 01.
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân mẫu số 02.
(Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
-  Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
 + Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 + Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+  Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
(Theo quy định tại Điều 75 Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013.
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;
- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Quyết định số 1052/QĐ/BNV ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
- Quyết định 30/2014/Q Đ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.