Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THỦ TỤC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ xác minh gồm có:

1. Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; báo cáo kết quả xác minh.

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.

3. Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, người xác minh.

4. Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có).

5. Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh.

- Số lượng: 01 bộ.

THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

a) Trình tự thực hiện:

- Bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm đóng thầu;

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

a) Trình tự thực hiện:

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện.

THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Submitted by Ban biên tập TPLS on 1 November 2017

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Subscribe to Đất đai