UBND thành phố Lạng Sơn cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh

- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1969

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị công tác: UBND thành phố Lạng Sơn.

- Số điện thoại: 0988.299.666

- Hộp thư điện tử: Nguyenhanh1169@gmail.com