CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

Trưởng ban KT-XH

 

Phó trưởng ban KT-XH

Đ/c Nguyễn Bá Khoa

0915534666

Đ/c Hoàng Duy Trường

0936194589

Trưởng ban pháp chế

 

Phó trưởng ban pháp chế

Đ/c Vi Thị Quỳnh Mai

0916831974

Đ/c Lương Thị Mỹ Dung

0982190838

 

VĂN PHÒNG HĐND & UBND THÀNH PHỐ

Chánh Văn phòng

Đ/c Lăng Thị Trịnh

0886768999

Phó Chánh Văn phòng

Đ/c Hoàng Văn Đức

0978002682

Phó Chánh Văn phòng

 

Đ/c Vũ Lê Dũng

0949783666

THANH TRA THÀNH PHỐ

Chánh Thanh tra

Đ/c Vi Văn Ba

0912157157

Phó Chánh Thanh tra

 

 

Phó Chánh Thanh tra

Đ/c Nguyễn Thị Phương

0976618406

 

Hoàng Quân

0965622938

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Đ/c Bùi Thị Quỳnh Anh

0838889838

Phó Trưởng phòng

Đ/c Lê Thị Trân Phương

0944065517

  

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Tuyến

0985588358

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Trần Đức Long

0915035699

Đ/c An Thị Hồng Uyên

0912618999

  

PHÒNG KINH TẾ

Trưởng phòng

Đ/c Lăng Đình Giáp

0912902299

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nông Thị Hoa

0362658688

  

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng

Đ/c Trần Thị Mai Anh

0915475925

Phó Trưởng phòng

Đ/c Dương Thị Thu Thủy

0915476234

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hà Quang Nam

0914777252

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Đ/c Hồ Thị Tố Uyên

0979871526

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Quốc Thắng

0904349688

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thị Thanh Phương

0917895388

Phó Trưởng phòng

 

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Duy Trường

0936194589

Đ/c Đoàn Đức Thanh

0913278585

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trưởng phòng

Đ/c Đinh Bằng Sơn

0916531866

Phó Trưởng phòng

 

Đ/c Lương Thị Thơm

0982066068

 

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng

Đ/c Trần Lệnh Trưởng

0982529198

Phó Trưởng phòng

Đ/c Hoàng Thùy Ninh

0984146319

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Hồng Khanh

0915391444

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Lệ Thùy

0989655789

Phó Trưởng phòng

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

0836991916

Phó Trưởng phòng

Đ/c Liễu Thị Thưởng

0325081468